Badanie słuchu

Podstawowym badaniem słuchu jest audiometria tonalna

Na czym polega badanie słuchu?

Badanie słuchu polega na określeniu progu słyszenia Pacjenta, tj. poziomu dźwięku (w dB), przy którym Pacjent zaczyna słyszeć czyste tony o różnych częstotliwościach. Badanie trwa kilkanaście minut i jest kompletnie bezbolesne. W celu wykonania badania słuchu Pacjent zakłada specjalne słuchawki, w których protetyk słuchu odtwarza poszczególne dźwięki. Zadaniem Pacjenta jest zasygnalizowanie, kiedy zacznie słyszeć dźwięk, poprzez przyciśnięcie przycisku. 

badanie słuchu

Na podstawie tych informacji uzyskujemy wynik badania w postaci audiogramu. W szczególnych przypadkach wykonujemy również badania nad progowe oraz audiometrię mowy. Nad progowe badania słuchu (SISI, Fowler, Tone Decay itp.) wykonywane są w celu dokładniejszego określenia przyczyny oraz lokalizacji stwierdzonego niedosłuchu. Audiometria mowy również wykonywana jest u osób ze stwierdzonym niedosłuchem, w celu sprawdzenia rozumienia mowy przez Pacjenta. Ten typ badań słuchu wykonuje się również u osób, które są użytkownikami aparatów słuchowych w celu sprawdzenia skuteczności protezowania.

Jakich informacji dostarcza audiogram - wynik badania słuchu?

Na podstawie audiogramu określana jest sprawność narządu słuchu Pacjenta.

Audiogram dostarcza informacji o normie słyszenia bądź niedosłuchu Pacjenta. W przypadku stwierdzenia niedosłuchu dostarcza on informacji ilościowych – tj. jakiej głębokości jest niedosłuch dla poszczególnych częstotliwości oraz informacji jakościowych – tj. jakiego rodzaju jest niedosłuch (odbiorczy czy przewodzeniowy). Analiza wyniku badania słuchu pozwala określić dalszy sposób postępowania, kierując Pacjenta na terapię farmakologiczną, zabieg operacyjny bądź protezowanie aparatem słuchowym.

Jak czytać audiogram?

Pozioma oś audiogramu ukazuje częstotliwość dźwięku (Hz), zaś oś pionowa jego głośność (dB). Połączenie wybranego punktu z osi poziomej i pionowej wskaże głośność, przy której Pacjent zaczyna słyszeć dźwięk o danej częstotliwości. 

badanie słuchu wynik audiogram

Audiogram – niedosłuch Presbyacusis

Stopnie niedosłuchu wg WHO

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) norma słyszenia mieści się w przedziale 0 – 20 dB. Jeśli próg słyszenia, liczony ze średniej arytmetycznej (dla 500, 1000, 2000 i 4000 Hz) przekracza wartość 20 dB, mówimy wtedy o niedosłuchu. Wg WHO wyróżnia się 4 stopnie niedosłuchu:

  • LEKKI (20 – 40 dB)

  • UMIARKOWANY (40 – 70 dB)

  • ZNACZNY (70 – 90 dB)

  • GŁĘBOKI (powyżej 90 dB)  

Czy można wykonać badanie słuchu bez skierowania od lekarza?

Tak, na badanie słuchu nie jest wymagane żadne skierowanie.

Wystarczy wcześniej zapisać się na bezpłatne badanie słuchu w jednym z naszych oddziałów, których lista znajduje się tutaj.